FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

FINNISH SECURITY AWARDS 2020

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden yhdistys- ja yhteisökumppaneina toimivat seuraavat organisaatiot.

ASIS Finland ry
Kansainväliseen turvallisuuteen keskittynyt yhdistys ja merkittävä yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja. Toimii turvallisuusammattilaisten välisenä linkkinä kansainvälisiin verkostoihin tarjoamalla jäsenilleen tietoa, osaamista ja koulutusta.

Finnsafe ry
Työturvallisuuden ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsenkuntansa ammatillisena verkostona kehitettäessä työpaikkojen työturvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia. Edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja lisää yhteisöllisyyttä verkostoitumalla muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Finnsecurity ry
Turvallisuusalan yhteistoimintayhdistys, joka kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteishenkeä verkostoitumalla, sekä lisää turvallisuuden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä muiden turvallisuusalan yhdistysten, yritysten ja viranomaisten kanssa. Yhdistys on toteuttanut turvallisuusalan messutapahtumia jo vuodesta 1978.

Pelastustieto-lehti
Pelastustieto on palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan korkeatasoinen ammattilehti, joka on perustettu jo vuonna 1950. Lehti ilmestyi pitkään nimellä Palontorjunta.

Suomen Palopäällystöliitto ry
Valtakunnallinen yhdistys, joka kohottaa jäsenistönsä ammattiosaamista ja edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ennalta ehkäistä onnettomuuksia. Toimii laajalla rintamalla myös onnettomuusriskien hallinnassa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Valtakunnallinen pelastus-, turvallisuus- ja väestönsuojelualan asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja toimijoita. Tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita ja koulutusta.

Suomen Riskienhallintayhdistys ry
Lähtökohtana yhdistyksen toiminnassa on organisaatioiden riskienhallinta ja sen kehittäminen. Tavoitteena on yhteistoiminnalla kehittää riskienhallinnan ammatillista osaamista eri aloja edustavien jäsenten ja jäsenyritysten piirissä sekä tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja alan tietouden leviämistä koko yhteiskunnassa.

Turvaurakoitsijat ry
Sadan teknistä suojaamista ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama yhdistys. Edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin yhdistyksiin ja ulkopuolisiin. Valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa epätervettä toimintaa turvallisuusalalla.

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

Valtakunnallinen vartioimis- ja turvallisuusalan toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja ja jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry
Toimii Suomessa yksityisetsivän ammatinharjoittajien ja tätä sivuavaa oikeusaputoimintaa harjoittavien henkilöiden liittona, jonka jäsenistö koostuu useiden alojen asiantuntijoista.

Turva-alan Yrittäjät ry
Edistää turvallisuussuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Täydennyskouluttaa ja julkaisee suunnittelu- ja asennuskäytännöt sisältävää Turva-alan tietokansiota. Tuo turvallisuusyritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistää turvallisuusalan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry
Kerää turvallisuusalan historiaa talteen verkossa toimivaan virtuaalimuseoon. Taltioi tietoa ja tarinoita laitteista, laitteistoista, dokumenteista, tapahtumista, ihmisistä, yrityksistä, viranomaisista, kirjallisuudesta ja paljosta muusta. Järjestää tapahtumia ja seminaareja.

Turva-XX ry
Laurea-ammattikorkeakoulutaustaisten turvallisuusjohtamisen ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi. Suurin osa jäsenistä on työelämässä jo pitempään vaikuttaneita ammattilaisia ja pienempi osa on opintojaan edelleen suorittavia.

Turvallisuusjärjestöjen Foorumi

Turvallisuusalan järjestöjen yhteistyöfoorumi, joka kokoaa parinkymmenen turvallisuusalan järjestöjen vetäjät kaksi kertaa vuodessa pohtimaan turvallisuusalan tilannetta, haasteita, ratkaisuja ja tulevaisuudennäkymiä. Foorumin puheenjohtajuus vaihtuu joka kokouksessa. Foorumi edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Turvallisuusjärjestöjen Foorumiin kuuluvat:
ASIS Finland ry, www.asisfinland.org
Avita ry - Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimialaliitto, www.avita.org
Finnsafe ry, www.finnsafe.net
Finnsecurity ry, www.finnsecurity.fi
Finanssialan Keskusliitto, www.finanssiala.fi/
Pelastustieto-lehti, Pelastustieto.fi
Secman
Suomen Palopäällystöliitto ry, www.sppl.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, www.spek.fi
Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, http://pia.teknologiateollisuus.fi/
Suomen Riskianalyysiseura, http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/riskianalyysis...
Suomen Riskienhallintayhdistys ry, http://srhy.fi
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry, www.svll.fi
Sähkösuunnittelijat NSS ry, www.nssoy.fi
Tietoturva ry, www.tietoturva.fi
Turva-alan Yrittäjät ry, www.turva-alanyrittajat.fi
Turvaurakoitsijat ry, www.lukkoliikkeet.fi
Turva-XX, www.turva-xx.org
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, www.turvallisuus.com
Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry, www.turvallisuusmuseo.fi
Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry, www.yksityisetsiva.fi/2.0/
Yrityssuojeluyhdistys ry, www.yrityssuojelu.fi

Yhteiskuntaturvallisuuden Seura ry
Edistää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden, niin yksilöiden kuin yhteisöjen, osallisuutta ja vastuuta turvallisuusasioiden hallinnassa. Toimii foorumina laaja-alaiselle yhteiskuntaturvallisuutta koskevalle keskustelulle Suomessa ja järjestää keskustelutilaisuuksia ja osallistuu aktiivisesti alan tapahtumiin.

Yrityssuojeluyhdistys ry

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta pohjautuu ammattitaitoon, luottamukseen ja laajaan yhteistyöverkostoon. Lisää varsinkin käytännön tietoisuutta kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimii aktiivisena vaikuttajana ja ammatillisena yhteisönä ja edustajana annettaessa lausuntoja esimerkiksi viranomaisille.