FINNISH SECURITY AWARDS


by Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden yhdistys- ja yhteisökumppanit

FINNISH SECURITY AWARDS 2017

ASIS Finland ry

Kansainväliseen turvallisuuteen keskittynyt yhdistys ja merkittävä yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja. Toimii turvallisuusammattilaisten välisenä linkkinä kansainvälisiin verkostoihin tarjoamalla jäsenilleen tietoa, osaamista ja koulutusta.

Avita ry

Avita - Audiovisuaalinen toimiala ry on valtakunnallinen toimialaliitto yrityksille, organisaatioille ja henkilöille, jotka suunnittelevat, valmistavat, maahantuovat, myyvät ja asentavat laitteita sekä järestelmiä audiovisuaaliseen ammattikäyttöön tai tuottavat palveluita ja koulutusta tekniikan sekä tapahtumatuotannon alueella.

Finnsecurity ry

Turvallisuusalan yhteistoimintayhdistys, joka kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteishenkeä verkostoitumalla, sekä lisää turvallisuuden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä muiden turvallisuusalan yhdistysten, yritysten ja viranomaisten kanssa. On toteuttanut turvallisuusalan messutapahtumia jo vuodesta 1978.

Pelastustieto-lehti

Pelastustieto on palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan korkeatasoinen ammattilehti, joka on perustettu jo vuonna 1950. Lehti ilmestyi pitkään nimellä Palontorjunta.

Suomen Palopäällystöliitto ry

Valtakunnallinen yhdistys, joka kohottaa jäsenistönsä ammattiosaamista ja edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ennalta ehkäistä onnettomuuksia. Toimii laajalla rintamalla myös onnettomuusriskien hallinnassa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Valtakunnallinen pelastus-, turvallisuus- ja väestönsuojelualan asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja toimijoita. Tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita ja koulutusta.

Suomen Riskienhallintayhdistys ry

Lähtökohtana yhdistyksen toiminnassa on organisaatioiden riskienhallinta ja sen kehittäminen. Tavoitteena on yhteistoiminnalla kehittää riskienhallinnan ammatillista osaamista eri aloja edustavien jäsenten ja jäsenyritysten piirissä sekä tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja alan tietouden leviämistä koko yhteiskunnassa.

Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry

Sadan teknistä suojaamista ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama yhdistys. Edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin yhdistyksiin ja ulkopuolisiin. Valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa epätervettä toimintaa turvallisuusalalla.

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

Valtakunnallinen vartioimis- ja turvallisuusalan toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja ja jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry

Toimii Suomessa yksityisetsivän ammatinharjoittajien ja tätä sivuavaa oikeusaputoimintaa harjoittavien henkilöiden liittona, jonka jäsenistö koostuu useiden alojen asiantuntijoista.

Turva-alan Yrittäjät ry

Edistää turvallisuussuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Täydennyskouluttaa ja julkaisee suunnittelu- ja asennuskäytännöt sisältävää Turva-alan tietokansiota. Tuo turvallisuusyritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistää turvallisuusalan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Turvallisuusmuseo Kannatusyhdistys ry

Kerää turvallisuusalan historiaa talteen verkossa toimivaan virtuaalimuseoon. Taltioi tietoa ja tarinoita laitteista, laitteistoista, dokumenteista, tapahtumista, ihmisistä, yrityksistä, viranomaisista, kirjallisuudesta ja paljosta muusta. Järjestää tapahtumia ja seminaareja.

Turva-XX ry

Laurea-ammattikorkeakoulutaustaisten turvallisuusjohtamisen ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi. Suurin osa jäsenistä on työelämässä jo pitempään vaikuttaneita ammattilaisia ja pienempi osa on opintojaan edelleen suorittavia.

Työsuojelupäälliköt ry

Tukee työsuojelupäälliköitä ja -asiantuntijoita työpaikkojen työturvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia kehitettäessä. Edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteisöllisyyttä verkostoitumalla muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja alan muiden toimijoiden kanssa. 

Turvallisuusjärjestöjen Foorumi

Turvallisuusalan järjestöjen yhteistyöfoorumi, joka kokoaa järjestöjen vetäjät kaksi kertaa vuodessa pohtimaan turvallisuusalan tilannetta, haasteita, ratkaisuja ja tulevaisuudennäkymiä. Foorumin puheenjohtajuus vaihtuu joka kokouksessa. Edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.  

Yhteiskuntaturvallisuuden Seura

Edistää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden, niin yksilöiden kuin yhteisöjen, osallisuutta ja vastuuta turvallisuusasioiden hallinnassa. Toimii foorumina laaja-alaiselle yhteiskuntaturvallisuutta koskevalle keskustelulle Suomessa ja järjestää keskustelutilaisuuksia ja osallistuu aktiivisesti alan tapahtumiin.

Yrityssuojeluyhdistys ry

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta pohjautuu ammattitaitoon, luottamukseen ja laajaan yhteistyöverkostoon. Lisää varsinkin käytännön tietoisuutta kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimii aktiivisena vaikuttajana ja ammatillisena yhteisönä ja edustajana annettaessa lausuntoja esimerkiksi viranomaisille.